کابینت های مدرن سبک ایتالیایی الگاسه

مدل های کابینت مدرن آشپزخانه – سبک ایتالیایی

کلیه مدل های کابینت زیر به سبک مدرن ایتالیایی در “الگاسه” طراحی و مهندسی شده اند و سازگار با فضای مشتریان متناسب سازی و تولید می گردد. در سبک کابینت های ایتالیایی بیشتر بر روی سادگی همراه مدرن بودن تاکید شده و بیشتر از فرم های کشیده استفاده می شود.

سایر مدل های الگاسه