کابینت های کلاسیک فرانسوی

مدل های کابینت کلاسیک آشپزخانه – سبک فرانسوی

کلیه مدل های کابینت زیر به سبک کلاسیک فرانسوی در “الگاسه” طراحی و مهندسی شده اند و سازگار با فضای مشتریان متناسب سازی و تولید می گردد. در سبک کابینت های کلاسیک درجه لوکس بودن نسبت به سبک های دیگر بالاتر هست .در این سبک ستون , تاج , پاخور و درب ها دارای فرم های کلاسیک با طرح ها اعیانی است. این مدل ها برای آشپزخانه های سرد بیشتر توصیه می شود.

مدل های کابینت کلاسیک آشپزخانه – سبک فرانسوی

کلیه مدل های کابینت زیر به سبک کلاسیک فرانسوی در “الگاسه” طراحی و مهندسی شده اند و سازگار با فضای مشتریان متناسب سازی و تولید می گردد. در سبک کابینت های کلاسیک درجه لوکس بودن نسبت به سبک های دیگر بالاتر هست .در این سبک ستون , تاج , پاخور و درب ها دارای فرم های کلاسیک با طرح ها اعیانی است. این مدل ها برای آشپزخانه های سرد بیشتر توصیه می شود.

سایر مدل های الگاسه